Tüzük

MONTESSORİ VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I.

DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI

MADDE 1 – Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı: “Montessori ve Kaynaştırma Eğitimini Geliştirme Derneği’dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur. İşbu Tüzükte “Montessori ve Kaynaştırma Eğitimini Geliştirme Derneği”, kısaca “Dernek” olarak adlandırılmıştır.

MADDE 2 – Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları

a) Derneğin amacı. Dernek, öğrenme ve öğretmenin temel bir hak olduğu bilincinden hareketle; Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı kalarak Montessori ve kaynaştırma eğitiminin uygulanması, geliştirilmesi, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile kurulmuştur.

b) Dernek Amacını gerçekleştirmesi için yürütülecek çalışma konuları:

1. Üye kaydetmek,

2. Montessori eğitimi ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili araştırmalar yapmak, yapılmasını sağlamak; Montessori ve kaynaştırma eğitimi konularında ulusal ve/veya uluslararası kurs, seminer, konferans, panel ve sempozyum gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

3. Ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren, Montessori ve kaynaştırma eğitimine uygun teknikler ve içerikler içeren eğitim programları geliştirmek ve bu amaçla bilim ve danışma kurulları oluşturmak, çalıştaylar düzenlemek ya da bunların yapılmasını desteklemek, koordine etmek, yönetmek,

4. Yurt içinde ve yurt dışında uygulanan Montessori eğitim modellerini ve yöntemlerini araştırmak, incelemek, tanıtılması ve tartışılmasını sağlamak,

5. Montessori ve kaynaştırma eğitim modellerinin uygulandığı eğitim kurumları açmak, açılmasını teşvik etmek, bu tür kurumların açılması sürecinde yardım ve destek sağlamak,

6. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman, yayın ve materyalleri temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

7. Konusuyla ilgili olarak elektronik ortamda web sayfası, blog, elektronik iletişim listesi, e-bülten ve benzeri yayın ve iletişim faaliyetleri yürütmek,

8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9. Yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, bağış toplamak,

10. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

11. Lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

12. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, her türlü inşaat yaptırmak, tüm anılan mal ve değerler üzerinde her çeşit tasarrufta bulunmak,

14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

15. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

16. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan ve farklı alanlardaki STK’lardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

d) Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, eğitim ve öğrenim alanında faaliyet gösterir.

 

 

BÖLÜM II

ÜYELİK, ÜYELİĞE GİRME, ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 3. Üyelik Hakkı

 

a) Nitelikler. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, dernek  ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi Derneğin iki üyesinin önerisi ile Derneğe üye olabilir . Üye alım sürecine ilişkin hükümler İç Tüzükte belirlenir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğe giren her üye, Derneğin amaçlarını, Dernek Tüzüğü ve İç Tüzük esaslarını kabul etmiş olur. Dernekler Kanununun 3. maddesine konu olan kişilerin Derneğe üye olabilmeleri için gerekli izinlerin alınması şarttır.

b) Yabancılar. Yabancı uyrukluların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları gereklidir. Onur Üyeliği için bu şart aranmaz.

c) Haklar. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

d) Süre. Tüzükte açıklanan haller dışında üyelik, Dernek var oldukça devam eder.

e) Üyelik Aidatı ve Giriş ücreti: Dernek Üyeleri her Bütçe Yılı için Dernek Genel Kurulu tarafından belirlenen miktarda üyelik aidatı öderler. Derneğe üye olmak üzere başvuranlardan bir defaya mahsus alınacak giriş ücreti de Genel Kurulca tespit edilir.

MADDE 4. Üyelik Çeşitleri

a) Üye. Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyedir. Üyenin Dernekteki haklarının ve sorumluluklarının ayrıntıları İç Tüzükte belirtilir. Dernekten istifa ederek ayrılmış olan üye tekrar Derneğe üye olabilir.

b) Onur üyesi. Derneğin amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse Yönetim Kurulu tarafından “Onur Üyesi” seçilebilir. Onur Üyesinin Dernekteki haklarının ve sorumluluklarının ayrıntıları İç Tüzükte belirtilir.

MADDE 5 – Üyeliğin Sona Ermesi

 

a) İstifa. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

c) Yasal zorunluluk. Bir üyenin, yasal olarak derneklere üye olabilme hakkını yitirmesi halinde üyeliği sona erer.

d) Üyelikten çıkarılma.

 1. Dernek Amaçlarına ve Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayan,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınan,

3. Yüklendiği aidatı belli dönemlerde haklı bir neden olmaksızın veya Yönetim Kurulunun bildirim süresi içinde ödemeyen

4. Tüzük ve İç Tüzük kurallarına uymayan üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim Kurulunun üyelerinden herhangi birinin üyelikten çıkarma kararlarına itirazına ve üyelikten çıkarılan üyenin karara itirazına ilişkin hükümler İç Tüzükte belirlenir.

e) Hak talep edememek. Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar Dernek malvarlığı üzerinde hak iddia edemezler.

 

BÖLÜM III

DERNEK ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 6 – Dernek Organları

 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,

MADDE 7 – Genel Kurul

 

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır.  Genel Kurul iki yılda bir Kasım ayı içinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte olağan olarak toplanır.

Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 8 – Genel Kurul toplantısına Çağrı ve Erteleme

Dernek Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi ulusal bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta yolu ile duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az, 60 günden çok olamaz.

İkinci toplantı çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

Genel Kurulda kararlar, aksine hüküm olmadıkça, toplantı salonunda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

MADDE 9 – Genel Kurula ve Oylamalara Katılma

Yönetim Kurulu tarafından üyelik koşullarını taşıyanlara “Genel Kurul Belgesi” verilir. Bu belgeye sahip olanlar Dernek Genel Kurulunda bulunabilir, görüşmelere katılabilir ve oy kullanabilirler.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır, bu oy başkası tarafından kullanılamaz.

MADDE 10 – Toplantının Açılışı ve Başkanlık Divanı Seçimi

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa durum toplantı tutanağına yazılır.

Dernek Genel Kurulu, Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir Başkan, bir Sekreter ve bir Oy Toplama Görevlisi seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.

Sekreter toplantı tutanağını düzenler ve Başkan, Sekreter ve Oy Toplama Görevlisi birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

MADDE 11 – Olağanüstü Dernek Genel Kurulu

Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Genel Kurul, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 12 – Olağanüstü Dernek Genel Kurulunun Çalışması:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrısı ve uygulaması Olağan Genel Kurul Toplantısı koşulları ile yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yalnız toplantı gündemi üzerinde konuşulur ve karar alınır.

MADDE 13 – Dernek Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun iki yıllık çalışma ve denetim raporları ile bilanço ve gelir gider cetvellerini incelemek, bunlar hakkında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için önerilerde bulunmak,
 2. Yeni dönem bütçe tasarısını görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak,
 3. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun asil ile yedek üyelerini ayrı ayrı ve gizli oyla seçmek,
 4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar ve Dernek Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 5. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması hususlarında karar ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yurt dışında ve içinde iktisadi işletmeler kurulması konularında Dernek Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
 8. Derneğin bir federasyona katılmasına veya federasyondan ayrılmasına karar verilmesi, bu federasyonda derneği temsil edecek delegelerin seçilmesi,
 9. Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik kararlar verilmesi,
 10. Derneğin feshi kararının verilmesi,
 11. Yasalarda, Dernek Tüzüğünde ve Dernek İç Tüzüğünde bulunan ve Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 14 Yönetim Kurulu

 

Dernek Üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Ayrıca beş yedek üyesi vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, seçilmelerini takiben yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadar devam eder.

Ancak bu süre içinde, olası bir Olağanüstü Genel Kurulda seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi de yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihinde sona erer.

Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilirler.

Herhangi bir sebeple Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

Oyların eşit olması halinde ad çekme yoluna gidilir

MADDE 15 – İş Bölümü

Yönetim Kurulu her Genel Kurul sonrası yapacağı ilk toplantısında aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer.

Ayrıca aynı toplantıda derneğin amaçlarına uygun diğer işlerle görevli olmak üzere Raportör Üye seçilir.

MADDE 16 – Toplantı İlkeleri

Yönetim Kurulu üç ayda en az bir defa toplanır. Özürsüz olarak üst üste iki toplantıya gelmeyen veya bir yıllık çalışma dönemi içinde herhangi bir sebeple toplantıların yarısından bir fazlasında bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

Toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

MADDE 17 – Görev ve Yetkileri

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b. Dernek Genel Kurulunun kararlarını ve Ana Tüzükte verilmiş görevleri uygulamak.

c. Dernek işleri hakkında karar almak, resmi ve özel kurumlarla ilgili işleri sonuçlandırmak, ve işleri yürütülmesi, belirli işlerin görülmesi gibi çalışmaları yapmak üzere Komiteler kurmak ve bu komitelere görevliler atamak,

d. İki yıllık çalışma programını ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dernek Genel Kurulunca onaylanmış bütçeyi uygulamak, karşılık sağlamak suretiyle bütçeye olağanüstü ödenek koymak, yeni dönem bütçesinin onaylanmasına kadar geçen dönem bütçesi ilkelerine göre yeni bütçeyi uygulamak,

f. Okulların yıllık çalışma programlarını, iş ve işlemlerini, bilânçoları ve gelir-gider cetvelleri ile bunların dayandığı belge ve bilgileri incelemek ve inceletmek, çalışmaları ve gelecek yıl programları hakkında direktifler vermek veya dileklerde bulunmak,

g. Ana Tüzüğün uygulanmasını gösteren İç Tüzük ile gerekli diğer yönetmelikleri hazırlamak,

h. Dernek Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçen yıllara ait bilânço ile gelir gider cetvellerini hazırlamak ve bunları on üçüncü madde hükümleri gereğince üyelere duyurmak,

ı. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde yetkili makamlara bildirmek,

i. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtiçindeki ve yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, platformlara katılma veya ayrılma konularında Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanmak,

j.  Yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi işletmeler ve şirket kurulması, mevcut şirketlere ortak olunması şirket hisselerinin devralınması ve devredilmesi konularında Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanmak,

k. Ana Tüzük ve Dernekler Kanunun Yönetim Kuruluna yüklediği diğer görev ve yetkileri yerine getirmektir.

MADDE 18 – Denetim Kurulu ve Derneğin İç Denetimi

Genel Kurul tarafından Dernek Üyeleri arasından seçilen Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üyesi vardır. Denetim Kurulu kendi içinde asıl üyelerden birisini Başkan seçer

Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi, seçilmelerini takiben yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadar devam eder.

Ancak bu süre içinde, olası bir Olağanüstü Genel Kurulda seçilecek Denetim Kurulu Üyelerinin görev süresi de yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihinde sona erer.

Sürelerini dolduran üyeler tekrar seçilebilirler.

Herhangi bir sebeple Denetim Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

Oyların eşit olması halinde ad çekme yoluna gidilir.

 

MADDE 19 – Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az yılda bir denetlemek ve dilek ile eleştirmeleri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,

b. Derneğin hesapları ile ilgili genel dilek ve eleştirilerini ve yeni dönem bütçesi hakkındaki görüşlerini yıllık bir raporla Dernek Genel Kuruluna sunmak,

c. Görecekleri lüzum üzerine alacakları karara dayanarak Dernek Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

d. Yönetim Kurulunun, mali işlerle ilgili oturumlarına, oy hakkı olmaksızın katılmak.

 

 

BÖLÜM V

GELİRLER VE KAYITLAR

MADDE 20 – Derneğin Gelirleri:

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a. Yıllık üye aidatları,

b. Yurtiçinden ve yabancı ülkelerden gelen bağış, yardım ve vasiyetler,

c. Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d. Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,

e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f. Her türlü yayın ve kitap satışından elde edilen gelirler,

g. Dernek İktisadi İşletmeleri, şirketleri ve ortaklıklarından elde edilen gelirler.

h. Çeşitli gelirler.

MADDE 21 – Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 

a) Defter tutma esasları. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

b) Kayıt Usulü. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

c) Tutulacak Defterler. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

i-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

ii-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

iii-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

iv-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

v-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

vi-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

2- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

i-(1) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

ii-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

d) Defterlerin Tasdiki. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

e) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği eklerinde belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 22. Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

a) Gelir ve gider belgeleri. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği eklerinde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği eklerinde örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği eklerinde örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği eklerinde örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

b) Alındı Belgeleri. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği eklerinde gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

c) Yetki Belgesi. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği eklerinde örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

d) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 23 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanır. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 24 – Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği eklerinde sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 25 – Bildirim Yükümlülüğü

 

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği eklerinde sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

b) Taşınmazların Bildirilmesi. Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği eklerinde sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c) Yurtdışından Yadım Alma Bildirimi. Denek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği eklerinde belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsa olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

f) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim. Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği eklerinde gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

g) Değişikliklerin Bildirilmesi. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği eklerinde belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği eklerinde belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE 26 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bu kurulların kararı ile bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

BÖLÜM VI

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 27 – Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği

Uluslararası faaliyette bulunma amacını güden Dernek, ayni amaçla kurulmuş yurt dışındaki uluslararası derneklere ve vakıflara katılıp işbirliği yapar, bu kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirir, bu kuruluşlara temsilci gönderir.

 

MADDE 28 – İç Tüzük.

Dernek, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü hükümlerine aykırı olmayan ve Derneğin yürütülmesinde yardımcı yöntemler içeren bir “İç Tüzük” kabul eder. İç Tüzük hükümleri, kendi içinde belirlenen usullerle değiştirilir.

MADDE 29 – Dernek Tüzüğünün Değişikliği.

Dernek Tüzüğü, Genel Kurul toplantılarında değiştirilebilir. Değişiklik yapılabilmesi için teklifin gündemde bulunması ve 8nci maddeye göre toplanacak olan Genel Kurulda, üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde, ikinci defa toplanmak üzere 8nci madde hükümleri uygulanır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Yapılan toplanma ve görüşme sonunda Tüzük değişikliği hakkındaki kararların toplantıda bulunan üyelerin üçte iki oyu ile verilmesi şarttır.

MADDE 30 – Fesih ve Tasfiye.

Derneğin fesih ve tasfiyesi, Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşülmek üzere konuyu gündeme alması ve Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü ile yapılır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, gündem görüşülür. Ancak katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Genel Kurulda fesih oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi kararı ile birlikte, Dernek mallarının başka her hangi bir kuruluşa devir ve teslimi, Derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler de Genel Kurulca karara bağlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye kurulu, yedi gün içerisinde, tasfiye tutanağını da eklenmek suretiyle bir yazıyla durumu mülki amirliğe bildirir.

MADDE 31 – Hüküm Eksikliği

Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1:

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

Adı ve Soyadı: Görev ünvanı:

Adnan Burak Gürdağ Başkan

Mehmet Kaykı Başkan Yardımcısı

Zeynep Giray Özösken Genel Sekreter

Deniz Bengü Sayman

Sedef Erşahin Üye

Bu tüzük 31 (otuzbir) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

KURUCULAR

1. Seda Aydın Ödüklüoğlu

2. Yasemin Erdin Tavukçu

3. Gökçe Çelen

4. Derya Çanakçıoğlu

5. Aslı Sümer İlgün

6. Ali Kerim Suner

7. Özgür Poyrazoğlu

8. Sezer Avcı

9. Erkan Noyan

10. Nalan Aslan


Be Sociable, Share!

Comments are closed.